Vyšinutá
contents.gif (1846 bytes)
O úroveň výše (up) Vyšinutá Usnesení Nulový grafikon Už zase jede! Vlečka Oslavy 100 let zkoušky 2006 Konec M240.021 Setkání 2010 Konec 843 Výtopna 2016 Oprava T426.003
Vyšinutá II Vyšinutá III

 Při pročítání materiálů o kořenovské zubačce jsem narážel na velmi mlhavé zmínky o nehodě adhesní parní lokomotivy. Prvně jsem se setkal s popisem této události v článku ing. J. Beka "75 let české zubačky" ([5] časopis Železničář č. 8/1977). Popis byl velice stručný a suchý:
..." V prvních týdnech po skončení války přejížděly z Jelení Hory do Čech nákladní vlaky Rudé armády s lokomotivami řad 55 nebo 57. Do Tanvaldu sjížděly adhezně - bez nehody. Jen k jediné nehodě došlo. Pod tehdejší zastávkou Příchovice vyšinula lokomotiva PKP, jedna z řady 38 (pruská P8), a ležela několik let pod tratí."

Dramatičtější popis přináší ve svém článku pan Miroslav Soukup [8] - viz Bibliografie.


ilustrační foto lokomotivy P8 (38)

Poetické popisy jsem nalezl v dopisech krajana pana Dalibora Pospíšila ze Švédska. S jeho povolením publikuji úryvky (bez jazykových úprav, dal jsem přednost autenticitě a v jeho češtině nacházím půvab "časů odvátých větrem"):

  • ..."Vzpomínám si na zbytek lokomotivy, který trčel ze svahu pod železnicí naproti domku, kde jsem bydlel, a tu krásnou polní květinu, která kvetla na místě, kde zahynul strojvůdce po tragické události na konci války.
        Mimochodem, o této události by možná dnes bylo možno získat správné a objektivní informace, jak se to seběhlo, přímí svědci této události - tamější Němci, o tom tehdy nechtěli mluvit a Češi to měli až z druhé či třetí ruky - dle jejich podání měl opilý ruský důstojník se samopalem v ruce donutit osádku německé "neozubené" lokomotivy ke sjezdu do Polubného, lokomotiva vykolejila a zřítila se po svahu, a strojvůdce zahynul. Možná tomu ale bylo úplně jinak?"...
  • ..."Jednou rekreační hosté těch starších německých manželů, u kterých sem tehdy bydlel, se ptali zdali jsou nějaké fotografie o té vykolejené lokomotivě (a paní byla prvním svědkem toho vykolejení, byla tehdy doma, uslyšela strašnou ránu a syčení, vyběhla z domku a pár metrů od ní na svahu svalená lokomotiva, tak by se v ní krve nedořezal, ovšem to bylo všechno, co mi řekla, místní Němci byli tehdy velice opatrní na ústa a mnoho věcí bylo tabu) a tak oni řekli, že bohužel ne, sice nějaký Němec, který už mnoho let tu dráhu fotil, tam za den či dva po tom neštěstí pořídil dost snímků, ale ten odešel (anebo byl "odešen") a žije v Německu...

Pane Pospíšile, děkuji.

 

Co se vlastně stalo?

5.8.1945 lokomotiva 38 2605 (ČSD 377.05) s osádkou strojvedoucí Willibald Bienert a topič Bruno Schäffer vyjela po obědě z Polubného, navzdory tomu, že službokonající výpravčí Drahozal nechtěl odjezd povolit bez doprovodné ozubnicové lokomotivy. Traduje se, a jiní to vehementně popírají, že odjezd si vynucoval i ruský důstojník, divoce šermujíc osobní zbraní. (Lokomotiva měla odjet do Liberce na opravu brzd...)

Z Polubenského tunelu se vyřítila tendrem napřed v rychlosti téměř 90 km/hod. V levotočivém oblouku vykolejila a převrátila se na náspu - nad silnicí. Topič se zachránil skokem z rozjeté lokomotivy a strojvůdce bídně zahynul. Údajně byl pohřben na hřbitově v Horním Polubném.

31.7.1945  hlášení výtopny Liberec uvádí, že znakem ČSD byly označeny následující lokomotivy.
38.2605 řad.číslo:35.17 zřícený u  Příchovic
86.306 G46.15 deponován v Polubném
93.993 G46.17 deponován v Polubném
E17.123 deponován  v Polubném
kromě toho označeny značkou ČSD i 3sněhové pluhy a jeden sněhomet

3.11.1947 ministerstvo železnic dopisem č.j. D-81491/47-II nařídilo m.j.: Ředitelství státních drah Hradec Králové - Zároveň prohlédněte vyšinutou lokomotivu 38.2605 na  trati Tanvald - Polubný se zástupci tamního místního národního výboru a podejte zprávu zda tato lokomotiva neohrožuje silniční dopravu, jak uvádí některé zprávy tisku.

10.11.1947 hradecké ředitelství pověřilo  dopisem č.j.1869/III-47 vykonáním prohlídky Správu výtopny Liberec a Traťovou materiální správu Turnov v součinnosti s tamním Národním výborem. jednání a prohlídka byly svolány na 16.prosince 1947 do Příchovic.

16.12.1947 - Zápis o komis.prohlídce lokomotivy čís.38.2605, ležící na trati Tnvald-Š.-Polubný, mimo koleje, na katast. území obce Příchovice.

Přítomni:
za traťovou správu v Turnově p.ing.Václav Plecháček
za Správu výtopny v Liberci Antonín Fišera
za obec Příchovice Břetislav Nigrýn, obec.str.

Lokomotiva leží na levém boku, téměř rovnoběžně s přilehlou, níže položenou silnicí. Podle svědectví přítomného p.Nigrýna, dosud připojený zásobník  stroje  se po jaru  1946 částečně pohnul po svahu.

Stroj sám nejeví však žádnou stopu sesouvání, zejména proto, že leží na svahu méně strmém nežli tendr.

Přímé sesutí vůbec nehrozí, podle drnového porostu se stroj za celou dobu od vyšinutí znatelně vůbec nepohnul, ač by jakékoliv sesouvání muselo zanechati brázdu na travnaté stráni.

I kdyby přece došlo k sesouvání stroje, v žádném případě by nebyl tím ohrožen průjezdní profil asfaltové silnice, jelikož tato je od stráně oddělena téměř 2m hlubokým a dosti širokým příkopem.

Místní obyvatelstvo i nár.výbor poukazuje však na skutečnost, že lokomotiva leží nad silnicí, frekventovanou silně v letním čase vozidly všech druhů a zejména výletníci poukazují na pomyslné nebezpečí, kdyby otřesy těžších vozidel stroj sesul na silnici.

S ohledem na polohu vraku by bylo možno tento  v jarní době po rozmoklé strání strhnouti k silnici, nejdříve samotný zásobník a posléze stroj. Tím by nebyly nijak ohroženy dvě obytná stavení, s obou stran k silnici přilehlá.

Vrak by šel sesouti ku př.plazovým neb těžším, naloženým vozidlem pomocí lana s přilehlé silnice, kde by se potom s příkopu i jednotlivé, demontované části silničním jeřábem snadno naložily k odvezení.

Železniční trať jest v dotčeném místě výše položena a nakládání event. rozebrané/rozřezané/ lokomotivy na vagony by bylo z tohoto důvodu spojeno s velkými obtížemi, nehledě k jistému nebezpečí a nepohodlnosti provádění jakékoliv větší demontážní práce na poměrně příkré stráni.

Podpisy přítomných.

V Příchovicích, dne 16.prosince 1947.

Tento zápis byl Správou výtopny Liberec odeslán na řsd.H.Králové č.j.8824/47 dne 16.12.1947., které jej následně postoupilo  na MD.

 6.2.1948 ministerstvo dopravy č.j. D-97986/47-III/2 vyzvalo ŘSD Praha odd. Dn... Na trati Tanvald-Polubný leží mimo koleje na svahu železničního náspu lok.čís.38.2605. Tato lokomotiva bude zrušena. Vyzvěte soukromé zájemce  ke koupi této lokomotivy a příslušného tendru. Informace zájemcům podá výtopna  v Liberci. Nepřihlásí-li se soukromý zájemce, oznamte výsledek jednání ředitelství státních drah odd. C v Praze a řsd v Hradci Králové, která provedou rozložení lokomotivy, její odvezení a zrušení.

22.4.1948 státní  silniční dozorství v Jablonci n/N dopisem č.j.37/D/1/948 z 22.dubna 1948  žádalo MD:  Několikráte státní silniční správa upozornila na to, že zřícená lokomotiva na trati Tanvlad - Polubný Kořenov, v obci Příchovice se sesouvá po značně s skloněném svahu železničního tělesa směrem ke státní silnici I.tř. č.14 v km 30,000 a že trvá nebezpečí, že se při déle trvajících deštích a rozmáčení  se svahu, spadne na tuto silnici při čemž by mohla býti způsobena vážná nehoda, porušeno silniční těleso a event.znemožněn provoz vůbec v celé oblasti Polubný - Nový Svět
Prosím proto důrazně, oby železniční správa se postarala o včasné odstranění zřícené lokomotivy.

Pražské ředitelství  dopisem č.j.1200/2-Dn- 48 , vyřizovalo prodej vraku a ten byl odprodán  Československým hutím n.p. a  prodej  schválilo MD č.j.37617/48-III/2 ze  dne 1.6.1948 s podmínkou že vrak bude ihned rozložen,  tím byla i lokomotivy včetně tendru zrušena.

Konkrétní datum kdy byla lokomotiva 38.2605 ze svahu odstraněna není znám.

Za poskytnuté informace děkuji ing.V.Zahrádkovi