Vlečka
contents.gif (1846 bytes)
O úroveň výše (up) Vyšinutá Usnesení Nulový grafikon Už zase jede! Vlečka Oslavy 100 let zkoušky 2006 Konec M240.021 Setkání 2010 Konec 843 Výtopna 2016 Oprava T426.003

Po výjezdu z desenského tunelu dlouhá léta upoutával pozornost svérázný šturc: obrovský kámen, který zatarasil vjezd na vlečku skláren v Desné. V roce 2002 se zdálo, že dojde ke změně a vlečka ožije. Vlečka byla zprovozněna - a doprava se převedla na gumy... Tedy alespoň dobový doklad:

Desenské noviny 26.6.2002

VLEČKA ZMENŠÍ ZÁTĚŽ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ornela a. s. průkazně zmenší zátěž životního prostředí, pokud se jí podaří uskutečnit obnovu nákladního provozu na vnitrozávodní železniční vlečce. Tím zároveň docílí dopravování surovin z těžebny sklářských písků ve Střelci u Jičína po železnici přímo, až na místo zpracování v jejích provozech v Desné. V současné době ještě probíhají potřebné přípravné technické a administrativní kroky. Proto jsme se obrátili na technického ředitele Ing. Čermáka s dotazem týkajícím se průběhu dosavadních jednání a předpokládané úspěšnosti stavby.
"Doprava na vlečce byla ukončena v roce 1989 z toho důvodu, že se do kolejiště zřítil skalní blok. Nyní jsem od vedení společnosti získal souhlas pokusit se dotáhnout do konce otázku možnosti dopravy surovin po železnici. Vlečka patří a.s. Ornela, to s sebou ovšem nese i řadu nemalých problémů. Například nevlastníme oprávnění k provozování železniční dopravy. Tuto činnost jsme se rozhodli ponechat na Českých drahách. Po projednání záležitosti s Českými drahami je velká naděje na znovuobnovení dopravy za podmínky splnění požadavků na bezpečný provoz. Správa cest v Liberci předběžně souhlasí, trvá však zároveň na dodržení závazných předpisů týkajících se provozu na železnicích. Poměrně nové jsou koleje, nemusíme rekonstruovat železniční svršek. Přesto bude kolejiště odborně prověřeno.
Z hlavních úkolů vyplývajících z požadavků drah na bezpečnou dopravu můžeme jmenovat vyčištění kolejí, odstranění náletových dřevin ze břehu a odstřel skály, z níž by mohly padat do kolejiště další balvany. Tato skála je největším problémem při stavbě, neboť vyjíždí ven a směrem k silnici je poměrně málo místa. Prioritní bylo zajistit odborné posouzení geology. Pro zajímavost můžeme sdělit, že posudek vyhotovovali stejní lidé, kteří pracují na zajišťování skalního masívu ve Hřensku. Z posudku vyplynula potřeba zpevnění svahu a jeho přizpůsobení trati. To vyvolá odstranění uvolněných či potencionálně labilních kamenů a obnažení svahu
až na pevný podklad. V brzké době nás čeká nabídkové řízení na dodavatele odstřelu skály. Po splnění všech podmínek s námi České dráhy sepíší smlouvu o provozování dopravy. Obchodní úsek v Pardubicích má zájem o tuto činnost a je předpoklad, že Ornele vyhoví.
Z ekonomického hlediska je pozoruhodné, že doprava vlečkou není momentálně v žádném případě levnější než automobilová, naopak je o něco dražší než silniční. Přesto se Ornela rozhodla vlečku nerušit. Vedla ji k tomu i okolnost, že doprava po železnici nezatěžuje životní prostředí tolik, jako automobilová. Z pohledu vlastní sklářské výroby se jedná o kvalitnější formu dopravy, neboť obdržíme výrazně čistší sklářskou surovinu. V přepočtu potenciálního ulehčení od zátěže prostředí dopravou můžeme hovořit tak o sto padesáti nákladních soupravách ročně, jedna souprava veze dvacet tun. Stavba sama o sobě sice přinese poměrně vysoké realizační náklady, ale životní prostředí se nedá donekonečna poměřovat penězi. Navíc i v ekologické problematice se Ornela připravuje na vstup do Evropské unie. Nakonec tedy převážil postoj vlečku obnovit.
Pro náš závod je železniční doprava surovin mnohem efektivnější také koncepčně. U Desenské huti probíhá výstavba nového pískového hospodářství, vyvolaná záměrem pokrýt potřeby rokailového programu a vytvořit rezervy pro případ nenadálých výpadků. U Příchovické huti máme k dispozici stávající pískové hospodářství navazující na železnici. Zlepší se prachové hospodářství se surovinou. Tato prašnost nemá vliv na obyvatele, nýbrž na pracovní prostředí obsluhy. Technologii máme v našich podmínkách odzkoušenou, energetická náročnost se také zlepší. Tím by mělo být pískové hospodářství pro celý závod v Desné dořešeno na moderní úrovni. Mimoto jsem osobně toho názoru, že čím více obslužných cest do regionu vede, tím lépe. Obnovení provozu na vlečce tedy přinese pozitivní momenty širšího dopadu, nežli samotný přínos pro Ornelu."

-pat-

tan020202_2.jpg (57302 bytes)